VŠEOBECNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY A PRAVIDLÁ ANGLIČÁK

VŠEOBECNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY A PRAVIDLÁ ANGLIČÁK

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné pre všetkých účastníkov športového podujatia ANGLIČÁK, bez ohľadu na ich štatút.

Organizátor si vyhradzuje právo zmien a doplnenia Všeobecných a reklamačných podmienok a pravidiel podujatia ANGLIČÁK FUN&FAMILY a prekážkového behu OFR ANGLIČÁK.

 

Definícia základných pojmov

 

Podujatia spadajúce pod ANGLIČÁK: 

prekážkový beh OFR ANGLIČÁK  (preteky) – obstacle FRIENDLY race, obstacle FRIENDLYKIDS race (nutná registrácia)

ANGLIČÁK FUN&FAMILY – Nemusím, ale môžem! (vstup zdarma)

 

Organizátori: 

ANGLIČÁK s.r.o., Višňová 15, Malinovo 90045, IČO 54 364 442

OFR ANGLIČÁK s.r.o., Višňová 15, Malinovo 90045, IČO 55 231 918, nie je platca DPH

 

Účastníci: 

a)

Osoba registrovaná na preteky, v prípade platenej verzie aj so zaplateným štartovným poplatkom, ktorá svojou registráciou alebo vypísaným a podpísaným reverzom súhlasila so všeobecnými a reklamačnými podmienkami a pravidlami ANGLIČÁK, ako aj pravidlami pretekov OFR ANGLIČÁK, zverejnenými na www.anglicak.sk.

a)

Osoba, ktorá sa zdarma zúčastňuje aktivít v rámci ANGLIČÁK FUN&FAMILY zóny vrátane FAMILY prekážkovej dráhy, ktorá svojim zapojením do aktivít súhlasí so všeobecnými a reklamačnými podmienkami a pravidlami ANGLIČÁK, zverejnenými na www.anglicak.sk.

 

Ak s týmito podmienkami nesúhlasíš, nie je možné sa zaregistrovať, zaplatiť poplatok a ani zúčastniť sa žiadneho z variantov podujatia ANGLIČÁK – časť prekážkový beh OFR ANGLIČÁK, a to obstacle FRIENDLY race (varianty ocr profi, ocr training, fun), obstacle FRIENDLYKIDS race alebo zdarma FAMILY prekážkovej dráhy či aktivít v rámci FUN&FAMILY zóny. Účasťou na aktivitách alebo v prípade platenej verzie aj zaregistrovaním sa a úhradou účastníckeho poplatku dávaš ako účastník súhlas s týmito Všeobecnými a reklamačnými podmienkami a pravidami ANGLIČÁK, a to prekážkového behu OFR ANGLIČÁK a ANGLIČÁK FUN&FAMILY zóny.

 

Podujatie – časť ANGLIČÁK FUN&FAMILY – je dostupné všetkým osobám, bez obmedzenia veku. Pre účasť vo FAMILY prekážkovej dráhe je povinnosť mať v každej skupine minimálne jedného dospelého, ktorý automaticky preberá zodpovednosť za všetkých maloletých vo svojej skupine, v ktorej idú na trať. Bez dozoru minimálne jednej dospelej osoby sa trate FAMILY nie je možné zúčastniť.

 

Podujatie – OFR ANGLIČÁK časť obstacle FRIENDLY race (varianty ocr profi, ocr training, fun) – je dostupné všetkým osobám, ktoré sú staršie ako 16 rokov, v prípade špeciálnych vĺn a doprovodu zaregistrovanej zodpovednej osoby od 13 rokov. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je pre účasť na prekážkovom behu nevyhnutný súhlas (podpísaný reverz) zo strany zákonného zástupcu.

 

Podujatie –  OFR ANGLIČÁK časť obstacle FRIENDLYKIDS race – je dostupné všetkým osobám, ktoré sú staršie ako 4 a mladšie ako 16 rokov, pričom osoby od 4 do 6 rokov musia mať doprovod. Pre všetky osoby v tejto časti podujatia je pre účasť na prekážkovom behu nevyhnutný súhlas (podpísaný reverz) zo strany zákonného zástupcu.

 

Z hľadiska merania času, a teda následného oceňovania víťazov, môže byť každý účastník zaregistrovaný len do jednej zo stanovených oceňovaných kategórií. Registrácia do dvoch a viac kategórií nie je možná. Účastník si pri registrácii musí vybrať len jednu kategóriu, v ktorej chce, aby bol jeho meraný čas vyhodnocovaný. Takisto každý účastník, ktorý štartuje pod hlavičkou tímu. nebude zaradený do individuálneho oceňovania jednotlivcov.

 

Podmienkou účasti na podujatí ANGLIČÁK ( OFR ANGLIČÁK a FUN&FAMILY) je dobrý zdravotný stav, v prípade OFR ANGLIČÁK aj registrácia účastníka, vypísaný a podpísaný reverz – súhlas účastníka s podmienkami pretekov, a zároveň súhlas s týmito Všeobecnými a reklamačnými podmienkami a pravidlami pretekov OFR ANGLIČÁK.

 

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov zadaných pri registrácii s cieľom registrovať sa na preteky a s cieľom organizátora publikovať štartovaciu a výsledkovú listinu. Údaje nie sú poskytované tretím stranám.

REGISTRÁCIA NA PRETEKY

 • Pri registrácii musia byť poskytnuté pravdivé informácie o účastníkovi – prihlasovanej osobe.
 • Účastník je povinný skontrolovať si svoje registrované údaje.
 • Účastník môže do organizátorom určeného dátumu vykonať úpravy v informáciách o účastníkovi.
 • Pri registrácii dostane účastník na poskytnutú emailovú adresu potvrdenie o registrácii, ktoré je povinný uchovať si v elektronickej
  alebo tlačenej forme až do dňa konania podujatia.
 • Účastník povinný vytlačiť, vlastnoručne podpísať a odovzdať pri prezentácii v deň pretekov REVERZ. V prípade osôb mladších ako 18 rokov tak musí urobiť ich zákonný zástupca.
 • Účastník môže previesť registráciu na daný prekážkový beh na inú osobu za podmienky, že táto osoba spĺňa všetky všeobecné podmienky
  a súhlasí s pravidlami prekážkového behu, no môže tak urobiť maximálne sedem dní pred podujatím.

PLATBA ZA ŠTARTOVNÉ A DOPLNKOVÉ SLUŽBY

 • Platbu je možné realizovať prostredníctvom webovej stránky www.ofranglicak.sk.
 • Platbu je možné realizovať online maximálne sedem dní pred podujatím alebo v deň konania sa podujatia na mieste konania, ale len
  za predpokladu, že nebudú v tom čase naplnené účastnícke limity.
 • Štartovné nie je možné použiť na iné ako zakúpené podujatie.
 • Registrácia na platený prekážkový beh sa stáva platnou až zaplatením štartovného, ktoré bude pripísané na účet organizátora. Registrovaná osoba sa tak môže zúčastniť podujatia ako jeho účastník.
 • Organizátor Angličák s.r.o. nie je platca DPH. V prípade medzinárodnej platby k nim budú pripočítané aj bankové poplatky – bankové poplatky znáša príkazca, teda ten, kto platbu platí.
 • Zaplatením štartovného vyjadruje účastník súhlas so všeobecnými a reklamačnými podmienkami a súhlasí s pravidlami pretekov OFR ANGLIČÁK.

ZRUŠENIE PRIHLÁŠKY, VRÁTENIE ŠTARTOVNÉHO

 • Štartovné je nevratné. 
 • Štartovnú vlnu nie je možné preregistrovať.
 • Lístok je možné preregistrovať na inú osobu 1x, a to za poplatok 10 eur MAXIMÁLNE DO UTORKA 11. JÚNA 2024. V prípade záujmu o preregistráciu napíšte mail na ofr@anglicak.sk, do ktorého priložte vašu elektronickú vstupenku. PREREGISTRÁCIA NA MIESTE NIE JE MOŽNÁ.
 • Účastník, ktorý sa nedostaví na preteky, nemá nárok na vrátenie štartovného poplatku ani iných s tým súvisiacich platieb.
 • Preteky sa uskutočnia bez ohľadu na poveternostné podmienky. V prípade zlého počasia alebo pandémie alebo zásahu vyššej moci, ktoré by mohli ohrozovať zdravie a životy účastníkov, môže organizátor podujatie, vrátane prekážkových behov zrušiť. V tomto prípade dostane každý účastník poukaz v hodnote registračného poplatku na ďalšie podujatie OFR ANGLIČÁK. 

PLNENIE POSKYTNUTÉ ÚČASTNÍKOM ZA ÚHRADU ŠTARTOVNÉHO

 • Organizátor definuje rozsah plnenia, ktoré poskytne účastníkom podujatia, ktorí uhradia štartovné.
 • Plnenie bude zverejnené na webovej stránke www.anglicak.sk..

REKLAMÁCIA

 • V prípade reklamácie si účastník uplatňuje reklamáciu písomne na adresu Višňová 15, Malinovo 90045 alebo emailom na reklamacie@anglicak.sk pričom je pri uplatňovaní reklamácie povinný predložiť organizátorovi potvrdenie o zaplatení registrácie a popis vady s doložením prípadných dôkazov. 
 •  Organizátor je povinný o reklamácii rozhodnúť bezodkladne, najneskôr do troch (3) pracovných dní, prípadne tiež rozhodnúť o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. 
 •  Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi oznámené telefonicky alebo písomne, prípadne elektronickou poštou. 

PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA PODUJATIA

 • Organizátor má právo kedykoľvek stanoviť limit počtu registrovaných účastníkov, a to z kapacitných alebo iných dôvodov.
 • Organizátor má právo kedykoľvek zmeniť dátum a miesto konania podujatia, veľkosti a typy štartovných vĺn, ukončiť registráciu, zmeniť cenu štartovného a upraviť termíny, dokedy je nutné štartovné uhradiť, ďalej zmeniť pravidlá a manuály k prekážkovému behu, ak to považuje za potrebné, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia..
 • Organizátor má právo neakceptovať prihlášku a neumožniť štart na podujatí, a to aj v prípade uhradenia štartovného, ak:
  • účastník uviedol v prihláške neúplné, nepresné alebo klamlivé údaje,
  • účastník neodovzdal podpísané prehlásenie o súhlase s podmienkami pretekov alebo potvrdenie o registrácii.
 • V prípade vyššej moci, pandémie alebo nedostatočného počtu prihlásených môže organizátor podujatie zrušiť.
 • Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, pandémie, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.
 • V takomto prípade nemá účastník pretekov nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže, ale nemusí, po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.
 • Organizátor si vyhradzuje právo upozorniť na všetky zmeny prostredníctvom webovej stránky www.anglicak.sk, kde sú uverejnené všetky najaktuálnejšie informácie k podujatiu.

POVINNOSTI ÚČASTNÍKA

 • Čip je majetkom spoločnosti, ktorá zaisťuje časomieru, a účastníkovi je iba zapožičaný.
 • Každý účastník je povinný vrátiť čip ihneď po dobehnutí do cieľa v priestoroch na to určených. V prípade, ak tak neurobí, bude diskvalifikovaný a penalizovaný.
 • Na pretekoch je zakázané používať obuv s kovovými, plastovými alebo inými  hrotmi bez rozdielu, či ide o zimný alebo letný prekážkový beh. Ďalej je zakázané používať akékoľvek protišmykové pomôcky na obuv a podrážku. Účastníci, ktorí budú používať zakázanú obuv a iné podporné pomôcky, ako napríklad palice, budú diskvalifikovaní.
 • Účastník je povinný rešpektovať inštrukcie organizátora alebo ním poverených osôb vrátane dobrovoľníkov.

ĎALŠIE SÚHLASY ÚČASTNÍKA

 • Účastník súhlasí s tým, že všetky fotky a videozábery zhotovené organizátorom počas podujatia, vrátane prekážkových behov môžu byť použité na účely ďalšej propagácie podujatia bez nároku na finančnú odmenu.
 • Účastník vyjadruje súhlas so zaradením do informačného systému Newsletter, ktorý šíri zvukovo-obrazové záznamy z podujatia a informuje účastníkov o podujatí a aktivitách platformy Angličák.

PREHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE A VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

 • Účastník si uvedomuje charakter podujatia a riziká spočívajúce v možnom nebezpečenstve vzniku ujmy na zdraví.
 • Účastník prehlasuje, že si je vedomý toho, že nesie všetku zodpovednosť a riziká spojené s účasťou na tomto podujatí a za škodu
  spôsobenú na zdraví alebo majetku, ktorá mu vznikne alebo ju spôsobí organizátorovi či tretím stranám, čo sa na podujatí spolupodieľajú.
 • Účastník prehlasuje, že v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebude uplatňovať u organizátora
  ani u tretích osôb.
 • Je na zodpovednosti účastníka, aby pred štartom absolvoval príslušnú zdravotnú prehliadku a získal tak informácie o svojom zdravotnom
  stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa podujatia a prekážkového behu.
 • Každý účastník štartuje na prekážkovom behu na vlastnú zodpovednosť.
 • Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou na podujatí, vrátane prekážkových behov.
 • Účastník berie na vedomie, že pri akomkoľvek porušení podmienok prekážkového behu, bezpečnostných a organizačných pokynov bude z prekážkového behu vylúčený bez náhrady vstupného a iných výdavkov.
 • Kúpou online vstupenky na prekážkový beh OFR ANGLIČÁK, konaného v rámci podujatia ANGLIČÁK, sa stáva zaregistrovaný účastník poisteným proti úrazu v poisťovni Colonnade počas účasti na prekážkovom behu. Toto poistenie je súčasťou kúpy vstupenky, ktorá je kúpená online pred podujatím a netýka sa registrácií na prekážkový beh vykonaných v deň podujatia. Po ukončení predaja lístkov poskytne spoločnosť OFR ANGLIČÁK s.r.o. v súlade s paragrafom 78 Zákona o poisťovníctve č. 39/2015 Z.z. Poisťovni Colonnade Insurance S. A. (Colonnade) registračné informácie registrovaných účastníkov, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mail a telefónne číslo, v prípade účastníkov mladších ako 18 rokov aj meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo zákonného zástupcu, ktorý ich registroval, za účelom identifikácie poistených, na účely uzavierania poistných zmlúv a správy poistenia a na účely likvidácie poistných udalostí alebo škodových udalostí poistenia pre prípad úrazu. Ak nechcete, aby sa na vás alebo na dieťa, ktorého ste zákonným zástupcom poistenie vzťahovalo, informujte nás o tom e-mailom na ofr@anglicak.sk, a to najneskôr do 14. 6.2023. Podrobné informácie o spoločnosti Colonnade, o tom ako spracúva osobné údaje a vašich právach sú vám k dispozícii na jej webovej stránke www.colonnade.sk. Viac o poistení na OFR ANGLIČÁK tu.
 • Za svoje zdravotné poistenie liečebných nákladov, iné urazové poistenie, úrazové poistenie v prípade registrácie na mieste v deň podujatia, úrazové poistenie v prípade odmietnutia poistenia, ktoré je súčasťou vstupenky na prekážkový beh a prípadné ďalšie poistenia je zodpovedný každý sám. 
 • Je vašou zodpovednosťou, aby ste v prípade potreby absolvovali príslušnú zdravotnú prehliadku a získali tak informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa prekážkového behu. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s vašou cestou, pobytom či účasťou na podujatí, vrátane prekážkového behu a sprievodného programu.

PREHLÁSENIE ÚČASTNÍKA

Ako účastník podujatia svojou registráciou cez registráčný formulár prehlasujem, že všetky moje údaje sú pravdivé, a že súhlasím s týmito všeobecnými podmienkami a pravidlami, ako aj pravidlami prekážkového behu. Som si vedomý charakteru podujatia a fyzickej a psychickej záťaže, ktorú predstavuje. Prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi bránila sa tohto podujatia zúčastniť. Preberám všetky riziká vyplývajúce z účasti na tomto podujatí, nesiem plnú zodpovednosť za prípadné zranenie alebo nehody na sebe či za osobu, ktorej som zákonný zástupca, a nebudem voči organizátorom a tretím stranám uplatňovať žaloby ani od nikoho z nich vymáhať škody. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že organizátor a tretie strany nenesú zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na zdraví, majetku a veciach účastníkov podujatia. Som si vedomý toho, že som povinný rešpektovať inštrukcie organizátora alebo ním poverených osôb vrátane dobrovoľníkov, zaistiť svoju bezpečnosť a neohrozovať svojím konaním bezpečnosť ostatných účastníkov podujatia.