DOBROVOĽNÍCI A ANGLIČÁK

Asi nie je prekvapením, že aj my budeme potrebovať vašu pomoc. Dobrovoľníci sú pre nás totiž veľmi dôležití členovia tímu, pretože bez nich by sme zvládli organizáciu podujatia len veľmi ťažko.

Takže ak sa chcete stať súčasťou nášho tímu a máte viac ako 18 rokov, prečítajte si riadky nižšie a zistite, prečo a ako sa môžete stať súčasťou nášho angličákovského tímu a priložiť ruku k dielu pri organizácii nášho tretieho ročníka ANGLIČÁKu.

ČO BUDE VAŠOU ÚLOHOU

Vašu pomoc budeme potrebovať napríklad pri zabezpečení:

 • jednotlivých stanovíšť pretekov, kde bude treba dozerať na to, či a ako pretekári prekonávajú jednotlivé prekážky,
 • trate,
 • registrácie,
 • prác týkajúcich sa materiálno-technických opatrení, ako sú napríklad šatne, parkovisko či hlavný stage,
 • informovania účastníkov o akcii,
 • pomoci so stavbou a demontážou prekážok.

Separé kategóriu dobrovoľníkov budeme potrebovať pri zabezpečení:

 • fotodokumentácie z podujatia,
 • videodokumentácie z podujatia.

Samozrejme, na túto činnosť treba mať už aj príslušné skúsenosti a vybavenie. Ak máte záujem práve o túto aktivitu, pošlite nám, prosím, svoje portfólio na emailovú adresu dobrovolnik@anglicak.sk.

ČO ZÍSKATE

Možnosť:

 • byť súčasťou krásnej komunitnej akcie,
 • pripraviť mnohým ľuďom nezabudnuteľný zážitok,
 • zažiť s kamarátmi dobrodružný deň,
 • stretnúť nových ľudí,
 • získať nové zážitky a skúsenosti,
 • byť pri organizácii obrovskej akcie a mnohému sa pri práci naučiť,
 • a mnohé ďalšie benefity.

ČO OD NÁS DOSTANETE

 • tričko Angličák,
 • medailu,
 • a dobrovoľnícky ANGLIČÁK balíček.

Strava a pitný režim na podujatí sú samozrejmosťou.

Ak ste sa rozhodli nám pomôcť, hoc nemusíte, neváhajte a zaregistrujte sa.

Ako? Veľmi jednoducho. Vypíšte formulár nižšie a my sa vám ozveme.

Tešíme sa na každého nadšeného člena nášho tímu! ĎAKUJEME!

CHCEŠ SA STAŤ DOBROVOĽNÍKOM?

PRAVIDLÁ DOBROVOĽNÍKOV

Ako dobrovoľník alebo dobrovoľníčka (ďalej len dobrovoľník) mojou registráciou na podujatie cez formulár na tejto webovej stránke súhlasím s nasledovným:

 • Ako dobrovoľník som sám zodpovedný za dopravu na a z miesta konania sa podujatia, a to v sobotu 15. júna 2024, Areál zdravia Rozálka v Pezinku, na ktorom budem vykonávať dobrovoľnícku činnosť, a to bez nároku na uhradenie nákladov.
 • Pred pretekmi sa musím oboznámiť s pravidlami a organizáciou podujatia a tieto pravidlá aj následne počas celého výkonu dobrovoľníckej práce dodržiavať.
 • Svoju dobrovoľnícku činnosť vykonávam bez nároku na finančnú odmenu.
 • Ako dobrovoľník som povinný si zabezpečiť:
  • pevnú obuv (nie otvorené topánky alebo sandále),
  • vhodné oblečenie do každého počasia (teplo, chladno, dážď),
  • pokrývku hlavy ako prevencia proti úpalu,
  • krém na opaľovanie ako prevenciu proti spáleniu sa.
 • Ako dobrovoľník som povinný počas podujatia nosiť:
  • oblečené tričko ANGLIČÁK, ktoré dostanem pri registrácii,
  • funkčný mobil s nabitou batériou, aby ma mohol organizátor v prípade potreby kontaktovať,
  • preukaz poistenca.
 • Na celej akcii platí prísny zákaz požívania akýchkoľvek alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov pred dobrovoľníckou aktivitou alebo aj počas nej a ja som povinný tento zákaz rešpektovať a dodržiavať.
 • Som sám zodpovedný za svoje cenné veci, organizátor akcie za ne nezodpovedá.
 • V súrnych prípadoch je pre mňa kontaktnou osobou na akcii Zuzka Vráblová tel. č. +421 907 469 025.
 • V prípade úrazu budem volať na Linku záchrany 0850 111 313, kde mi dá lekár radu, ako poskytnúť prvú pomoc do príchodu Rýchlej zdravotníckej pomoci, ktorú privolám zavolaním na číslo 112.
 • Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú platné pre všetkých účastníkov a návštevníkov športového podujatia ANGLIČÁK 2024, zverejnené na www.anglicak.sk.
 • Súhlasím s tým, že všetky fotky a videozábery zhotovené organizátorom počas podujatia, na ktorých budem, môžu byť použité na účely ďalšej propagácie podujatia bez nároku na finančnú odmenu.
 • Uvedomujem si charakter podujatia a riziká spočívajúce v možnom nebezpečenstve vzniku ujmy na zdraví.
 • Som si vedomý, že sa Angličáku zúčastňujem na vlastnú zodpovednosť. 
 • Som si vedomý, že organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a mojou účasťou na podujatí.

PREHLÁSENIE DOBROVOĽNÍKA

Ako dobrovoľník na podujatí ANGLIČÁK 2024 svojou registráciou cez registráčný formulár prehlasujem, že všetky moje údaje sú pravdivé, a že súhlasím so všeobecnými podmienkami a pravidlami. Som si vedomý charakteru podujatia a fyzickej a psychickej záťaže, ktorú predstavuje. Prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi bránila sa tohto podujatia zúčastniť ako dobrovoľník. Preberám všetky riziká vyplývajúce z účasti na tomto podujatí, nesiem plnú zodpovednosť za prípadné zranenie alebo nehody na sebe či za osobu, ktorej som zákonný zástupca, a nebudem voči organizátorom a tretím stranám uplatňovať žaloby ani od nikoho z nich vymáhať škody. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že organizátor a tretie strany nenesú zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na zdraví, majetku a veciach účastníkov podujatia. Som si vedomý toho, že som povinný rešpektovať inštrukcie organizátora alebo ním poverených osôb vrátane dobrovoľníkov, zaistiť svoju bezpečnosť a neohrozovať svojím konaním bezpečnosť ostatných účastníkov podujatia.
 

Beriem na vedomie, že mojou registráciou dobrovoľníka, vykonanou najneskôr do 12.6.2024, na prekážkový beh OFR ANGLIČÁK a podujatie ANGLIČÁK sa stávam ja alebo dieťa, ktoré ako jeho zákonný zástupca registrujem, poisteným proti úrazu v poisťovni Colonnade počas svojej alebo jeho účasti na podujatí. Toto poistenie je súčasťou mojej alebo jeho registrácie dobrovoľníka, ktorá je vykonaná online pred podujatím a netýka sa registrácií dobrovoľníka vykonaných po dátume 12.6.2024. Po ukončení registrácie poskytne spoločnosť OFR ANGLIČÁK s.r.o. v súlade s §78 Zákona o poisťovníctve č.39/2015 Z.z. Poisťovni Colonnade Insurance S.A. (Colonnade) registračné informácie registrovaných účastníkov – meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mail a telefónne číslo, v prípade účastníkov mladších ako 18 rokov aj meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo zákonného zástupcu, ktorý ich registroval – za účelom identifikácie poistených, na účely uzavierania poistných zmlúv a správy poistenia a na účely likvidácie poistných udalostí alebo škodových udalostí poistenia pre prípad úrazu. Ďalej beriem na vedomie, že ak nechcem, aby sa na mňa poistenie vzťahovalo, informujem o tomto mojom rozhodnutí organizátora e-mailom na ofr@anglicak.sk, a to najneskôr do 11.6.2024.

Podrobné informácie o spoločnosti Colonnade, o tom ako spracúva osobné údaje a o právach sú k dispozícii na webovej stránke www.colonnade.sk. Viac o poistení na podujatie TU.

Ďalej som si vedomý, že za svoje zdravotné poistenie liečebných nákladov, iné úrazové poistenie, úrazové poistenie v prípade registrácie na mieste, úrazové poistenie v prípade odmietnutia poistenia a prípadné ďalšie poistenia som si zodpovedný sám. Je na mojom rozhodnutí, aby som v prípade potreby absolvoval príslušnú zdravotnú prehliadku a získal tak informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa na prekážkovom behu a podujatí ako dobrovoľník. Všetko vyššie uvedené platí aj v prípade dieťaťa, ktoré registrujem za dobrovoľníka ako jeho zákonný zástupca.